fbpx
За връзка с нас: +359 888 912 702; +359 899 975 588

Центърът за радиационно лечение MD Anderson

Сътрудничества  – MD Anderson

MD ANDERSON Istanbul

Центърът за радиационно лечение MD Anderson към American Hospital е първото лечебно заведение за радиационно лечение MD Anderson извън Съединените щати, което напълно копира алгоритмите и стандартите предоставени от медицински специалисти, обучени в Хюстън. С цел осигуряване на среда, където лечението е идентично на това в Хюстън, всички случаи се оценяват от лекари в главния кампус.

Този процес може да бъде обобщен като „модел за единна практика“, която позволява пациента да получава лечение, идентично на това, което би получил в Центъра MD Anderson в Хюстън. Всички медицински технологии и единици за контрол на качеството са същите като в Център MD Anderson.

Лъчетерапията в American Hospital

– Център за радиационно лечение MD Anderson, който отваря врати за пациенти на 28.01.2010 г., се провежда на базата на планирано, контролирано, локализирано приложение на йонизирано лъчение в предписани дози.

Целта на метода за радиационно лечение е да осигури терапия в радиационния праг, която ще противодейства и ще унищожава болестните клетки на мястото, където се прилага терапията, без да се уврежда или намаля функцията на здравата тъкан. Количеството на радиацията, която следва да се приложи, се основава на диагнозата, стадия и индикацията за лечение и се измерва в диапазона 20-78 Gy (1 Gy = 1 джаул енергия, която е абсорбирана от 1 кг тъкан).

Като метод на лечение, който се прилагапри повече от половината от общия брой онкологични пациенти, лъчетерапията може да бъде „лечебна“ (използвана с цел ефективно лечение), „адювантна“ (в допълнение с други методи), „палиативна“ (за облекчение на болка свързана с болестта, кървене и други симптоми и „профилактична“ (превантивна).

Лъчетерапията в American Hospital – Център за радиационно лечение MD Anderson се ръководи от доц. д-р УгурСелек, хоноруван доцент по Радиационна онкология в Центърa за радиационно лечение MD Andersonкъм Тексаския университет.
Екипът на д-р Селек от физици по медицинска радиация, техници по лъчетерапия и медицински сестри работи с пълна гама лъчетерапии, всеобхватна четириизмерна компютърно томографска симулация (4DCT), Триизмернотоконформнолъчелечение(3DCRT), Модулиранопоинтензитетлъчелечение (IMRT), Образнонаправляваналъчетерапия (IGRT), Волуметричномодулиранаротационнатерапия (VMAT-Smartarc), синхронизирана с дишането лъчетерапия, краниална и екстракраниалнарадиохирургия, частична лъчетерапия на гърди, простатни импланти и триизмерна конформна брахитерапия.

 

Нашият Център за радиационна онкология е продукт на дълго пътуване, което доведе до сътрудничество между American Hospitalи Центъра за лечение на ракMD Anderson към Тексаския университет.

MD Anderson предоставя мултидисциплинарен подход от световно ниво към лечението и грижата за пациентите с диагноза рак. Водещият принцип на нашия Център е да донесе стандарт на лечение и грижи, основаващ се на най-съвременни разработки в изследването на рак, с помощтана най-модерни технологии.Този подход към лечението и грижите е това, което откроява Центъра за лечение на ракMD Anderson от останалите в света на радиационната онкология.

Център за лечение на рак MD Anderson

В момента MD Anderson се подрежда на първо място сред болниците за лечение на онкологични заболявания в Съединените щати,съгласно проучване „Най-добрите болници на Америка“ проведено от US News & World Report, като е в челната двойка от създаването на проучването през 1990 г. Сътрудничеството на American Hospital и MD Anderson се основава на разбирането, че връзката ще подпомогне стандарта за грижи за онкологични заболявания на  MD Anderson да се въведе в болници по цял свят.

 

 

 

Естествено сътрудничество с Център за лечение на рак MD Anderson

Успешното създаване на Програмата на центъра за радиационна онкология MD Anderson (MDA-ROC) включва стандартизация на практиките в лечението и клиничните грижи. Формулирането на програмата осигурява всички клинични подходи, очертаване на критерии, създаване на механизми за мониторинг на резултатите и установяване на процедури за проследяване, базирани на измерими референтни стойности. Тази инфраструктура се стреми да улесни проектирането на „Модел с една практика“, който осигурява системен медицински и физически контрол на качеството. Стандартизираното лечение гарантира, че всеки пациентполучава лечение с едно и също качество вОтделението –Център за радиационнаонкология MD Anderson.

Конфигурациите на оборудването (хардуер и софтуер) данните за устройствата, калибрирането и изпитването за контрол на качеството на MDA-ROC отговарят точно на тези от Центъра за радиационнаонкологияMD Anderson, като това се подсигурява от непрекъсната комуникация и трансфер на данни чрез Интернет връзка.

Най-важната част от програмата за лечение на рак е това, че се ръководи от опитен специалист по радиационна онкология, който в момента е преподавател в MD Anderson,  който е получил обучението си в главния кампус в Хюстън. Екипът отфизици по медицинска радиация, техници по лъчетерапия и медицински сестри в American Hospital също е клинично обучен в Хюстън.

Базата на „Модела с една практика“ е система, при която специалистите по радиационна онкология на MD Anderson в основния Кампус в Хюстън представят очертанията на своите цели и планове пред съвет от колеги, за да получат препоръки и коментари, които по-късно, при постигане на консенсус, се приемат и се определя как пациентите ще бъдат лекувани. Гаранцията, че „Моделът с една практика“ е отразен в други Програми на центъра за радиационна онкология MD Anderson, се постига чрез рутинна телеконференция, провеждана ежеседмично или два пъти в седмицата, на която специалисти по радиационна онкология, които говорят на един и същи научен език  се събират и взимат решения, като са свързани чрез екран за електронно планиране, където те обсъждат показания, контури, планове и фракциониране на дозите.

 

 

 

Методи на лечение

  • Модулирано по интензитет лъчелечение (IMRT)

Mодулираното по интензитет лъчелечение e проектирано да контролира интензивността на лъчението, като гарантира, че дозата по-прецизно отговаря на триизмерната форма на лъчението към тялото, модулираното по интензитет лъчелечение разделя радиационния лъч на хиляди лъчи, които могат с точност до милиметър да навлязат в тялото от различни ъгли и да се концентрират в раковата зона.
По този начин, прицелната зона може да бъде изложена на по-високи дози, докато облъчването на околните  здрави тъкани се свежда до минимум.Високата степен на чувствителност на модулираното по интензитет лъчелечениеправи възможна употребата на по-високи, по-ефективни и по-безопасни радиационни дози в сравнение с традиционните техники за лъчелечение. Изпълнението на модулираното по интензитет лъчелечение изисква внимателно планиране, за да се осигури модел на оптимална доза по интензитет, която да е подходяща на показанията и от този етап, до етапа на контрола на качеството също изисква изключително важна комбинация от клиничен опит, инфраструктура и систематизация.

 

 

  • Образно направляна лъчетерапия (IGRT)

Образно направляваната лъчетерапияпозволява употребата ежедневни техники за образно изследване с цел точно установяване на реалните размери, локализация и координати на тумора. Освен че позволява по-точно прицелване на тумора, техниката осигурява предимство като разкрива образи на меки тъкани, така че разликите между тумора и околните тъкани могат да се наблюдават с течение на времето.
Днес, модерни технологични методи, като модулираното по интензитет лъчелечение и образно направляната лъчетерапия, използват по-тесни граници за безопасност в сравнение с традиционната лъчетерапия. Образно направляната лъчетерапия, позволява ежедневни кръстосани проверки на изображенията с онези изображения, на които първоначалната терапия е била базирана. Равнинната визуализация е възможна с киловолтовите и мегаволтовите образи, осигурени от оборудването за образно направлявана лъчетерапия, а обемните изображения се достигат с помощта на томографски уреди на място.

 

 

 

Четириизмерна компютърно томографска симулация (4DCT)

Най-новата разработка в образната диагностика е четириизмерен метод за лъчетерапия (4DCT), койтодобавяизмерениетовремекъмметодазаобразно направлявана лъчетерапия. Както гръдният кош, така и коремните органи се движат с всяко вдишване. Оценката на това движение при планирането на терапия и проследяване на движенията на органите и тумора е основата на четириизмерната компютърно томографска симулация. Движението при дишане се разглежда със система с колан или специална камера, която използва инфрачервени маркери, които са поставени над блок. Когато това се комбинира със специален тип томография, цикълът на дишане се разделя на десет отделни фази. Разположението на органа и тумора се определя при всяка фаза, като това позволява триизмерна реконструкция, за да се улесни планирането. Улавянето на хода на дихателния цикъл, в комбинация с четириизмерно планиране, заедно предлагат алтернативи или за прицелване на лъчението в момента на вдишване или издишване, или облъчване на интегрирания туморен обем чрез проследяване на движението на малки или бавно движещи се тумори през всичките фази на дихателния цикъл. В този контекст, преследяването на дишането и четириизмерното планиране могат да бъдат използвани в почти всички ежедневни процедури на образно направлявана лъчетерапия.

  • Стереотактична лъчетерапия

Стереотактичната лъчетерапия се основава на принципа на употреба на групи рентгенови лъчи, насочени към целта от различни ъгли, с цел доставяне на максимално лъчение към прицелния тумор, като през това време облъчването на околните нормални тъкани е минимално. Ако лечението се прилага при повече от една процедура, методът се нарича стереотактична радиотерапия или стереотактична радиохирургия, ако се приложи в една процедура. През последните години, приложението при 2-5 процедури също започна на се нарича стереотактична радиохирургия. Днес, радиохирургията се използва безопасно за различни типове тумори в мозъка и тялото.

 

 

 

Оборудване за лъчелечение

Съществуват два вида радиотерапевтично оборудване, проектирано да предоставя дватафундаменталноразлични вида лъчелечение, а именно, външно облъчване (EBRT) и брахитерапия. Секторът за линейни ускорители и брахитерапия на American Hospital – Център за радиационна онкология MD Anderson е снабден със съвременна технология, която предлага триизмерно конформно лъчелечение (3DCRT), модулирано по интензитет лъчелечение (IMRT), образно направлявана лъчетерапия (IGRT), волуметрично модулирана ротационна лъчетерапия (VMAT-Smartarc), синхронизирана с дишането лъчетерапия и четириизмерна лъчетерапия, краниална и екстракраниалнарадиохирургия, триизмерна конформабрахитерапия (3DCBT), частична конформна лъчетерапия на гърди и простатни импланти.

  • Външно облъчване

Външното облъчване се отнася за предоставянето на лъчение от външен източник, без докосване на пациента, от известно разстояние. Нерадиационните линейни ускорители (LINAC) използват високоенергийните рентгенови лъчи и електронни клъстери при лечението на тумори.

  • Брахитерапия (вътрешно облъчване)

Брахитерапията се състои в поставяне на временни или постоянни радиационни източници, в или около прицелната зона на заболяването. Триизмерната конформна брахитерапия се прилага с помощта на компютърно томографско планиране и подходящи апликатори.

 

Център по радиационна онкология

Д-р Угур Селек, доцент по радиационна онкология

Ръководител на отделението

Д-р Угур Селек е завършил Медицинскияфакултет на университет Хаджеттепе през 1997 г. Той приключва вторичната си специализация по радиационна онкология през 2001 г. в Медицинскияфакултет на университет Хаджеттепе. От 2001 г. до 2003 г. д-р Селек е работил като клинически ординатор по радиационна онкология в Центъра за лечение на рак MD Anderson към Тексаския университет. През 2003 г., д-р Селек е награден с „Първа, годишна награда за изследователска дейност на ординатор по радиационна онкология към център MD Anderson”. Д-р Селек се концентрирал върху стереотактичната лъчетерапия при тумори на централната нервна система, пикочо-половата система, главата и шията и белите дробове, в опита си като специалист и по-късно като доцент във Факултета по радиационна онкология на университет Хаджеттепе. Д-р Селек работи като преподавател в Отделението по радиационна онкология в Центъра за лечение на рак MD Anderson към Тексаския университет от 01.01.2009 г. и в момента е ръководител на Центъра за радиационна онкология MD Anderson на American Hospital в Истанбул.

 

 

 

 

Д-р Ясемин Бьолюкбашъ,
асистент по радиационна онкология

Д-р Ясемин Бьолюкбашъ е завършила Медицинския факултет университета Еге през 1999 г. и е завършила специализацията си през 2004 г. в същия университет. Докато работила като консултант в Отделението по радиационна онкология на университета Еге между 2005 г. и 2010 г., тя е заемала длъжността на заместник директор на Отделението за контрол на раковите заболявания на университет Еге между 2007 г. и 2008 г. Тя е завършила своята специализация по радиационна онкология в Центъра за лечение на рак MD Anderson към Тексаския университет между 2008 г. и 2009 г. Тя се присъедини към нашия екип през 2010 г. и в момента е преподавател в Отделението по радиационна онкология в Центъра за лечение на рак MD Anderson към Тексаския университет.

md_ingilizce